Chính sách phòng chống hối lộ của tập đoàn SG HOLDINGS

Lời mở đầu


Chính sách phòng chống hối lộ của tập đoàn SG Holdings (sau đây gọi là "Chính sách này") thể hiện những ý tưởng dựa trên " Hiến chương hành động của tập đoàn SG Holdings" và "Quy tắc đạo đức và hành động của tập đoàn SG Holdings".

1. Quan điểm cơ bản

Các giám đốc và nhân viên của mỗi công ty thuộc tập đoàn SG Holdings (bao gồm cả nhân viên tạm thời) sẽ ngăn chặn hành vi hối lộ dựa trên Chính sách này và tuân thủ các quy định pháp luật phòng chống tham nhũng của mỗi quốc gia, nhằm thiết lập các thực hành kinh doanh công bằng.

2. Cấm hành vi hối lộ**

Các giám đốc và nhân viên của mỗi công ty thuộc tập đoàn sẽ không thực hiện hành vi hối lộ ở tất cả các quốc gia và khu vực mà tập đoàn đang hoạt động. Nếu nhận được yêu cầu hoặc đề nghị hối lộ từ công chức, các giám đốc và nhân viên của tập đoàn sẽ từ chối, ngoại trừ trong các trường hợp bất khả kháng để tránh nguy hiểm đến tính mạng, thân thể hoặc tự do của họ. "Hành vi hối lộ" là việc cung cấp hoặc nhận tiền bạc, quà tặng, chiêu đãi hoặc các lợi ích khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, với mục đích khiến công chức thực hiện hoặc không thực hiện một hành động liên quan đến công vụ của họ nhằm đạt hoặc duy trì giao dịch cho tập đoàn hoặc bên liên quan.

3. Quan điểm cơ bản

Mỗi công ty thuộc tập đoàn sẽ ghi chép và lưu trữ chính xác các giao dịch tiền bạc và lợi ích phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tuân thủ các quy định nội bộ.

4. Phổ biến

Mỗi công ty thuộc tập đoàn sẽ thực hiện giáo dục thích hợp để ngăn chặn hành vi hối lộ bởi giám đốc và nhân viên.

5. Kiểm toán và hệ thống báo cáo nội bộ

Mỗi công ty thuộc tập đoàn sẽ phát hiện và chỉnh sửa sớm các hành vi vi phạm thông qua việc vận hành hệ thống kiểm toán nội bộ và hệ thống báo cáo nội bộ. Khi có nguy cơ vi phạm, tập đoàn sẽ tiến hành điều tra thích hợp để ngăn chặn.

6. Hình phạt

Mỗi công ty thuộc tập đoàn sẽ xử phạt các giám đốc và nhân viên vi phạm Chính sách này theo các quy định nội bộ và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

7. Hiểu biết và hợp tác của đối tác kinh doanh (nhà cung cấp)

Tập đoàn yêu cầu các đối tác kinh doanh (nhà cung cấp) hiểu và hợp tác với Chính sách này.